SNZ vinh danh là Công ty UPCoM thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt nhất năm 2019 – 2020