Thông tư số 14/2020/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều tại TT 127/2018/TT-BTC nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/03/2020 của Bộ Tài Chính:

VB 1562 cua STC tinh DN TT14.pdf

TT-14_2020-BTC.pdf

Văn Bản 3350 của UBND tỉnh Đồng Nai triển khai TT14:

VB-3350-cua-UBND-tinh-DN-trien-khai-TT14.pdf