DOCUMENT


Văn bản số 7014/UBND-THNC ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai

Văn bản số 7014/UBND-THNC ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Thông tư 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015

Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế

Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Thông tư 96.BTC

VB 696.SNZ v.v triển khai thông tư 96.BTC ngày 16.11.2020
Thông tư số 96-BTC ngày 16.11.2020

Quy định mới về thuế

68 2020 ND-CP 68_2020_ND-CP 2835 TCT-TTKT 2835_TCT-TTKT NQ 116 của QH vv giảm thuế TNDN NQ 116 cua QH vv giam thue TNDN