- Tên dự án: Dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung

- Diện tích: 130 ha

- Đơn vị quản lý: Công ty Dịch vụ Sonadezi

- Địa chỉ website: http://news.sonadezi-sdv.com.vn/

Đặc điểm:

Tổng mức đầu tư: 605 tỷ đồng