- Tên dự án: Dự án Nhà máy xử lý nước thải Long Thành

- Vị trí: Huyện Long Thành, Đồng Nai

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

- Địa chỉ website: http://www.szl.com.vn/

Đặc điểm:

Công suất: 15.000 m3/ngày.đêm
Tổng mức đầu tư: 134 tỷ đồng