Thông tin Bảo vệ môi trường

Thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường hiện hành, Tổng Công ty Sonadezi công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường tháng 5-6/2024 đối với dự án KCN Biên Hòa 1 và kết quả quan trắc môi trường tháng 6/2024 đối với dự án Mỏ đá Xuân Hòa trên trang thông tin điện tử chính thức của Tổng Công ty (chi tiết được trình bày ở các file đính kèm).

  1. T5-2024. KQQT KKXQ – KCN BH1
  2. T6-2024. KQQT Nuoc thai – KCN BH1
  3. T6-2024. KQQT Mo da Xuan Hoa