VĂN BẢN


Thông tư 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015

Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế

Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Thông tư 96.BTC

VB 696.SNZ v.v triển khai thông tư 96.BTC ngày 16.11.2020
Thông tư số 96-BTC ngày 16.11.2020

Quy định mới về thuế

68 2020 ND-CP 68_2020_ND-CP 2835 TCT-TTKT 2835_TCT-TTKT NQ 116 của QH vv giảm thuế TNDN NQ 116 cua QH vv giam thue TNDN

Thông tư số 14/2020/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều tại TT 127/2018/TT-BTC nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/03/2020 của Bộ Tài Chính
Văn Bản 3350 của UBND tỉnh Đồng Nai triển khai TT14