VĂN BẢN


Thông tư 96.BTC

VB 696.SNZ v.v triển khai thông tư 96.BTC ngày 16.11.2020
Thông tư số 96-BTC ngày 16.11.2020

Quy định mới về thuế

68 2020 ND-CP 68_2020_ND-CP 2835 TCT-TTKT 2835_TCT-TTKT NQ 116 của QH vv giảm thuế TNDN NQ 116 cua QH vv giam thue TNDN

Thông tư số 14/2020/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều tại TT 127/2018/TT-BTC nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/03/2020 của Bộ Tài Chính
Văn Bản 3350 của UBND tỉnh Đồng Nai triển khai TT14

Chỉ thị số 11/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để ứng phó dịch Covid 19

Chỉ thị số 11/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ủy ban Tỉnh Đồng Nai triển khai chỉ thị số 11/CT-TTg.

Nghị định 91-2017 nghị định chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều luật Thi đua, khen thưởng.