Sonadezi được vinh danh tại các bảng xếp hạng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp