Luật 58-2014 Quốc hội 13

Luật này quy định chế độ, chính sách BHXH, quyền và trách nhiệm của người lao động; người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến BHXH, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan BHXH , quỹ BHXH; thủ tục thực hiện BHXH và quản lý Nhà nước về BHXH