Triển khai các văn bản thi đua khen thưởng

hứ tư, 11/04/2018, 01:35pm GMT+7

Tổng Công ty Sonadezi thông báo triển khai đến các Công ty thành viên các văn bản về việc thi đua khen thưởng, gồm:

1. Kế hoạch số 182/KH – HĐTĐKT ngày 28/02/2018 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018;
2. Văn bản  số 2656/UBND-KGVX ngày 20/3/2018 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua khen thưởng trong năm 2018.