Cung cấp BĐS công nghiệp cho gần 1.000 dự án đầu tư trong và ngoài nước