Sonadezi hỗ trợ chi phí phẫu thuật và viện phí cho bệnh nhân vô gia cư

https://youtu.be/kVyrLxJGkj8