Sonadezi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Đồng Nai, ngày 28/04/2020, 17h00

Ngày 28/4, Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (mã cổ phiếu SNZ) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020. ĐHĐCĐ đã ghi nhận nỗ lực và hiệu quả hoạt động của Sonadezi trong năm 2019 với kết quả tăng trưởng mạnh.

Theo báo cáo thường niên 2019, tất cả các chỉ tiêu của Công ty mẹ – Tổng công ty Sonadezi đều tăng trưởng so với kết quả năm 2018 và vượt kế hoạch. Trong đó, tổng doanh thu của Sonadezi đạt 527,925 tỷ đồng, tăng 37,17% so với năm 2018 và đạt 109,88% so với kế hoạch. Cơ cấu tổng doanh thu của Sonadezi bao gồm doanh thu từ hoạt động trọng tâm là đầu tư tài chính, hoạt động kinh doanh tại KCN Châu Đức và các hoạt động khác.

Năm 2019, Sonadezi bắt đầu ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh quỹ đất thuê tại KCN Châu Đức

Cùng với sự tăng trưởng về tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế của Sonadezi đạt 367,159 tỷ đồng, tăng 25,42% so với năm 2018 và đạt 121,66% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 68,856 tỷ đồng, tăng 171,84% so với năm 2018 và đạt 141,88% so với kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 9,68%, tăng 24,89% so với năm 2018 và đạt 121,61% so với kế hoạch.

Tính đến 31/12/2019, tổng giá trị khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và các đơn vị khác của Tổng công ty Sonadezi là 2.838 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào công ty con là 1.808 tỷ đồng, đầu tư vào công ty liên kết là 901 tỷ đồng và đầu tư vào các đơn vị khác là 129 tỷ đồng. Hầu hết các khoản đầu tư này của Sonadezi đều mang lại hiệu quả, đảm bảo được mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn.

Năm 2019, bên cạnh nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính, Sonadezi đã triển khai nhiều hoạt động nổi bật như xúc tiến thủ tục đầu tư dự án KCN Tân Đức (quy mô 300) ha tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Sonadezi cũng tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong toàn Tổng công ty với các chương trình như nghiên cứu, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái và cải tiến công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp…

Với kết quả đạt được, ĐHĐCĐ của Sonadezi đã thông qua mức chia cổ tức năm 2019 là 9%. Đồng thời, thông qua kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu hợp nhất bao gồm tổng doanh thu 4.583,944 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 914,852 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 461,330 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 13,16%.

Riêng Công ty mẹ phấn đấu đạt doanh thu 604,369 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 416,696 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 76,549 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 10,94%.

Năm 2020, Sonadezi sẽ bắt đầu triển khai dự án KCN Tân Đức

Được biết, để hoàn thành kế hoạch năm 2020 cũng như đạt được mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2020 – 2025, ngoài các dự án hiện hữu đang triển khai, Tổng công ty Sonadezi sẽ triển khai dự án KCN Tân Đức, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà xưởng cho thuê giai đoạn 1 trên diện tích 2,6 ha tại KCN Châu Đức. Đồng thời, Sonadezi đẩy mạnh việc nghiên cứu, tìm kiếm và phát triển thêm một số dự án khu công nghiệp và khu dân cư.

Cũng trong năm 2020, Sonadezi tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác và triển khai việc thoái vốn của nhà nước tại Tổng công ty theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


Trong năm 2019, từ nỗ lực của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, Tổng công ty Sonadezi đạt kết quả hợp nhất với tổng doanh thu là 5.229,871 tỷ đồng, đạt 117,95% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.163,953 tỷ đồng, đạt 140,26% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 774,474 tỷ đồng, đạt 184,16% so với kế hoạch và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 17,08%, đạt 140% so với kế hoạch.